Η σημερινή εκπαιδευτική και σχολική πραγματικότητα είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένη όσον αφορά τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Στις τάξεις οι μαθητές διαφέρουν ως προς τις ικανότητες, τη μητρική γλώσσα, την εθνική καταγωγή και τον πολιτισμό. Παράλληλα, μεγάλος αριθμός παιδιών με αναπηρίες  και ειδικές ανάγκες φοιτούν στις γενικές τάξεις, στο πλαίσιο υλοποίησης συνεκπαίδευσης.

Published in Blog